Het innovatie-ecosysteem

Innovatiespotter deelt met behulp van AI bedrijven in bij 9 innovatiethema’s (Topics). Daarnaast worden bedrijven geanalyseerd op ongeveer 1000 Nederlandse veelal publieke innovatieprogramma’s, zoals innovatiesubsidies, innovatienetwerken, awards en startupprogramma’s. Deze gegevens samen vormen de Innovatie-footprint van een bedrijf en laten zien hoe goed een bedrijf is aangehaakt in het innovatie-ecosysteem.

Innovatiespotter heeft gekeken naar de Innovatie-footprint van de genomineerden van de KVK Innovatie Top 100 in de laatste 5 jaar. Hieruit blijkt dat 54% van de bedrijven in de Top 100 ook op andere manieren gebruik maakt van het innovatie-ecosysteem. Zo is men vaak lid van een innovatienetwerk. Opvallend is dat awards hoog scoren, 25% staat ook in overzichten met andere awards. Deelnemers aan de Top 100 doen dus mee aan verschillende innovatiecompetities.

Als je kijkt naar de Innovatie-footprint van alle innovatieve bedrijven uit de Innovatiespotter is die met ruim 25% veel kleiner dan de 54% van de Top 100. Deelnemers aan de Top 100 weten blijkbaar beter de weg in het innovatie-ecosysteem dan veel andere innovatieve bedrijven.

Snelle groeiers
Een belangrijke doelstelling van de KVK Innovatie Top 100 is om de groei van het MKB te stimuleren. Zijn de genomineerden van de KVK Innovatie Top 100 ook snelle groeiers? De kans daarop is bijna één op de 10. Ruim 9% van de bedrijven stond de afgelopen 2 jaar in een lijst van snelle groeiers. Er is gekeken naar de FD Gazellen, Fast50, Top 250 Groeibedrijven en ScaleUpNation.

Dat is een aanzienlijk hoger percentage dan in de totale populatie innovatieve bedrijven: daarin komt minder dan één procent voor in één van deze overzichten met snelle groeiers.

Weinig gebruik van subsidies
Het beschikbaar stellen van subsidies is een belangrijk overheidsinstrument om innovatie te stimuleren. Van de deelnemers aan de KVK Innovatie Top 100 heeft 9% een innovatiesubsidie* ontvangen. Dat lijkt weinig als je bedenkt dat veel deelnemers bijdragen aan één of meer van de maatschappelijke missies, en dat subsidies voor deze missies breed beschikbaar zijn.

Dit beeld sluit aan bij onderzoeken van de Innovatiespotter en het lectoraat Duurzaam en Coöperatief Ondernemen van de Hanzehogeschool; slechts 3% van de 50.000 door Innovatiespotter als innovatief geclassificeerde inschrijvingen maakt gebruik van de grotere landelijke subsidieregelingen (met uitzondering van de 20.000 jaarlijkse WBSO gebruikers).
*Subsidies met openbare begunstigden zijn verwerkt.

Duurzame innovaties zijn populair

De Innovatiespotter analyseert met behulp van AI alle ruim 2 miljoen bedrijven op innovatie. Elk innovatief bedrijf wordt gemarkeerd met één of meer Topic-labels (zie linker grafiek). Het Topic-label geeft een beter inzicht dan de traditionele SBI-indeling (rechter grafiek). Waarom, dat lees je in deze blog.

Veel duurzame innovaties
In de linker grafiek zie je de drie meest voorkomende Topics in de KVK Innovatie Top 100: ICT, Hightech en Circulaire economie. De derde plek is interessant, want in de Innovatiespotter komt Circulaire Economie pas op de achtste plek. De Top 100 trekt blijkbaar bedrijven aan met duurzaamheidsinnovaties.

Friesland doet het goed

De meeste bedrijven uit de Top 100 zijn gevestigd in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Maar daar zijn ook de meeste bedrijven gevestigd. Twee uitschieters zitten in het noorden. Friesland telt verhoudingsgewijs meer bedrijven in de Top 100 dan andere provincies. Drenthe scoort beduidend lager.
*Op deze kaart zijn alle locaties van een bedrijf meegerekend.

Startups oververtegenwoordigd

Het is interessant om te zien hoe lang de deelnemers al bestaan op het moment van inschrijven. Een groot deel van de genomineerden (ongeveer 43%) is vijf jaar of jonger, en valt onder de categorie startups. Ongeveer 80% is tien jaar of jonger, ook dan wordt vaak nog gesproken over startups. De rest bestaat al 10 jaar of langer. Van de bedrijven houdt 14% na drie jaar op te bestaan. Het bedrijf is gestopt, failliet, of de website is onbereikbaar. De bedrijven van de afgelopen twee jaar bestaan vrijwel allemaal nog. 

Weinig oudere innovatieve bedrijven
Slechts 15 a 20% van de bedrijven bestaat al 10 jaar of langer op het moment dat ze zich aanmelden. Dat is opvallend want uit de data van de Innovatiespotter blijkt dat van de ruim 50.000 innovatieve bedrijfsinschrijvingen meer dan de helft ouder is dan 10 jaar. Blijkbaar heeft de Innovatie Top 100 vooral aantrekkingskracht op startups. Of: te weinig bestaande innovatieve bedrijven melden zich aan.
*Er wordt uitgegaan vaan de leeftijd van het bedrijf op het moment van deelname aan de Top 100.

Innovatief MKB ontbreekt in de KVK Innovatie Top 100

De KVK Innovatie Top 100 wordt gepresenteerd als de 100 meest innovatieve bedrijven in Nederland. De Innovatiespotter telt zo’n 50.000 innovatieve bedrijfsinschrijvingen die niet in de Top 100 staan. Maar waarom staan deze bedrijven niet in de Top 100?

Innovatie-footprint
Innovatiespotter verwerkt gegevens van ongeveer 1000 openbare innovatienetwerken en -programma’s. Elk bedrijf krijgt een label als het voorkomt in één van deze 1000 overzichten. De gegevens samen vormen de Innovatie-footprint van een bedrijf. Wat zegt deze Innovatie-footprint? Betekent het dat een bedrijf innovatief is? Of zegt het dat de ondernemer vooral de weg goed weet in het innovatie-ecosysteem?

Ruim 80% vindt niet wat hij zoekt
In een grootschalig behoefteonderzoek met het lectoraat Coöperatief Duurzaam Ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen onder ondernemers is onderzoek gedaan naar werking van het innovatie-ecosysteem. Onder 11.000 noordelijke bedrijven (startups, innovatief MKB en breed MKB) is een vragenlijst uitgezet met vragen over waar men behoefte aan heeft en met welke organisaties men contact heeft. De response rate was met 11% hoog te noemen, totaal 1200 respondenten. Daarvan geeft 80% aan behoefte te hebben aan innovatieondersteuning. Er is dus heel veel vraag. Maar het blijkt dat deze ondernemers nauwelijks terechtkomen bij de juiste loketten. Maar liefst ruim 80% van de respondenten met een innovatievraag vindt niet wat hij of zij zoekt. Tweederde heeft de laatste drie jaar niet eens contact gehad met één van de organisaties die daarvoor zijn opgericht. Ondernemers lijken geen idee te hebben wat het ecosysteem hen te bieden heeft.

Datagedreven aanpak biedt kansen voor missiegedreven innovatie

De KVK Innovatie Top 100 is zonder twijfel één van de belangrijkste innovatieprijzen. Maar met 350 – 500 deelnemers is het aantal aanmeldingen relatief laag. Een belangrijke doelgroep ontbreekt, namelijk oudere bedrijven.

Het is belangrijk om grip te krijgen op de barrières die ondernemers ervaren in het innovatie-ecosysteem. Door inzet van AI en data wordt het Nederlandse innovatie-ecosysteem transparanter. Ontbrekende (groepen) bedrijven zijn beter te identificeren. Dan wordt het ook mogelijk om ze als groep of zelfs individueel te benaderen.

Een datagedreven aanpak draagt daarom bij aan een efficiënter missiegedreven innovatiebeleid van de overheid.

Meer weten? Lees het persberichtOf neem contact op met Gea Vellinga, g.vellinga@innovatiespotter.nl

Innovatiespotter
De Innovatiespotter is het AI-gedreven platform voor innovatie-ecosysteemontwikkeling. Met AI (Artificial Intelligence) worden start-ups en MKB-bedrijven geïdentificeerd die actief zijn op het gebied van innovatie, technologie en duurzaamheid. Innovatiespotter ontsluit deze bedrijven, geeft inzicht in innovatietrends en onderbouwt die met actuele data. Alle twee miljoen Nederlandse bedrijven worden hiervoor doorlopend geanalyseerd.

Met het Topic-label vind je meer dan 50.000 innovatieve bedrijven, en met de Innovatie-footprint identificeer je de blinde vlekken in je innovatie-ecosysteem. Met trefwoorden en de vele filters is gedetailleerd zoeken mogelijk in de haarvaten van het innovatie-ecosysteem. En met analysetools en een rapportagemodule krijg je zicht op de ontwikkelingen.

De Innovatiespotter draagt met haar online dataplatform bij aan een datagedreven werkomgeving voor beleidsontwikkelaars en beleidsuitvoerders in het economische domein.

Disclaimer
Data is afkomstig uit openbare bronnen. Afwijkingen in bronnen en tussen bronnen onderling kunnen voorkomen. Voor meer informatie
contact us.