Provincie Drenthe zet de Innovatiespotter in voor Regiodeal

De provincie Drenthe investeert in het digitaliseren van het regionale ecosysteem. Het doel ervan is dat partijen elkaar beter kunnen vinden en dat ondernemers daarvan profiteren.

De basis voor deze aanpak is het Datahuis. Hierin komen alle beschikbare provinciale data samen. Gegevens worden verrijkt met bedrijfsprofielen uit de Innovatiespotter. Beleidsmedewerkers en projectleiders hebben daardoor altijd toegang tot innovatieve ondernemers.

Tegelijk zet de provincie de data in voor een openbare regiodatabank. Regionale spelers, zowel publiek als privaat, staan op een online kaart. Op deze manier wordt samenwerking en innovatie in Drenthe en omgeving gestimuleerd. De Dutch Tech Zone, een RegioDeal in de regio Emmen, maakt hiervan als eerste gebruik.

Pieter-Jan Snijders, projectleider Datahuis: “Studenten en ondernemers kijken niet of nauwelijks buiten hun bubbel. Werken en zaken doen gebeurt daarom veel buiten de eigen regio, terwijl er zoveel kennis en kunde is in onze eigen regio. Daarom brengen wij het ecosysteem van innovatie, onderwijs en ondernemerschap beter in beeld. We verzamelen en verbinden data, waarbij we samenwerken met de innovatiespotter. Zij ontsluiten bedrijven die actief zijn met innovatie, technologie en duurzaamheid. Daarmee zijn juist de bedrijven die voor onze regio zo belangrijk zijn, zichtbaar en vindbaar.”

Stec Groep verrijkt ruimtelijk advies met Innovatiespotter-data

Sommige vraagstukken spelen in vrijwel elke gemeente of provincie. Bijvoorbeeld: Wat zijn de sterke clusters in onze provincie, regio of gemeente, waar zijn dergelijke bedrijven gevestigd, wat zijn hun activiteiten en wat betekent dat voor het ruimtegebruik?

Stec Groep is een toonaangevend ruimtelijk-economisch adviesbureau en is gespecialiseerd in dergelijke vraagstukken. Stec Groep en de Innovatiespotter werken sinds 2020 intensief samen.

Evert-Jan de Kort, senior partner van Stec Groep: “Data liggen aan de basis van een goed antwoord op de vragen die we krijgen. Maar dan moeten de data wel goed zijn. Met de traditionele bedrijvenindelingen, gebaseerd op SBI-codes, blijft het zicht op de regionale economie troebel. Deze indelingen wijken vaak sterk af door het statische karakter ervan. Juist de dynamiek in het bedrijfsleven is niet te vangen via de SBI.”

Stec Groep gebruikt bij hun ruimtelijke adviezen de Innovatiespotter-data daarom voor clusteranalyses. Daarbij wordt gekeken waar bedrijven per innovatiethema in elkaars nabijheid gevestigd zijn. Bijvoorbeeld in stadscentra, op bedrijventerreinen of science parcs. Met deze clusteranalyses wordt zichtbaar wat de sterke clusters binnen een provincie, regio of gemeente zijn.


Wie zijn de koplopers in cybersecurity?

Steeds meer onderzoeksbureaus gebruiken de data van de Innovatiespotter voor (ruimtelijk) economisch onderzoek. Bureau Louter kreeg de vraag van de gemeente Apeldoorn voor een landelijk onderzoek naar een op te richten Centrum voor Veiligheid en Digitale Transformatie.

Een onderdeel van het onderzoek was het in kaart brengen van het “cybersecurity-landschap”. De Innovatiespotter leverde gegevens over cybersecurity gerelateerde bedrijvigheid en Bureau Louter paste ruimtelijke statistiek toe. Zo werd gemeten waar cybersecurity een groot deel van de economie vormt.

Via deze aanpak wordt dwars door bestaande indelingen in economische sectoren gesneden. Daardoor kunnen ook bedrijven worden opgespoord in nieuwe technologievelden die niet zijn te vangen met de veelgebruikte sbi-indeling.

Uit het onderzoek blijkt dat Delft en de regio Utrecht koplopers zijn in cybersecurity-gerelateerde bedrijvigheid. Het rapport biedt mede door de samenwerking tussen beide organisaties veel gedetailleerde informatie. Zo kan bij een dergelijk onderzoek een lijst met individuele bedrijfsgegevens aangeleverd worden; de “namen en rugnummers”.

NDC mediagroep exclusief licentiehouder Innovatiespotter

NDC mediagroep (het grootste onafhankelijke mediahuis in Noord-Nederland met meer dan 70 digitale kanalen, 30 events, 40 weekbladen, 7 nieuwsbladen en 3 dagbladen) is exclusief licentiehouder van Innovatiespotter in Noord-Nederland. Doel van deze samenwerking is dat startups, MKB en programma’s en initiatieven rond innovatie en duurzaamheid in de regio elkaar beter kunnen vinden.

De (overheids)initiatieven, programma’s, samenwerkingsverbanden, subsidieverstrekkers etc. rond innovatie en duurzaamheid vissen allemaal in dezelfde vijver en communiceren allemaal via een eigen kanaal. Ze bereiken daarmee slechts een klein deel van de doelgroep.

Deze initiatieven in het Noorden kunnen voortaan bij NDC mediagroep toegang krijgen tot de data van Innovatiespotter en tegelijkertijd communicatiecapaciteit inkopen: naast het platform NoordZ kan NDC mediagroep haar volledige range van communicatiekanalen voor hen inzetten voor een groter, transparanter en effectiever bereik van de doelgroep.

Innovatiespotter werkt met CBS aan nieuwe innovatiestatistiek voor ministerie van EZK

Hoe innovatief is Nederland? Voor het antwoord op deze vraag heeft het Ministerie van EZK aan Innovatiespotter en het CBS gevraagd hun expertise te bundelen in een gezamenlijk onderzoek naar innovatie bij kleine bedrijven (tot 10 fte). Tot nu toe werden voor innovatiestatistiek alleen de grotere bedrijven (meer dan 10 fte) geënquêteerd (25% van de bedrijven in Nederland).

Met web scraping en machine learning is een AI-model gemaakt om innovatie bij de overige 75% (±1,5 miljoen) ‘microbedrijven’ in kaart te brengen.

Het project leverde 30.000 innovatieve kleine bedrijven op. Innovatiespotter heeft vervolgens de uitkomsten van het model geanalyseerd. Omdat wij data leveren over individuele bedrijven, kijken we op een andere manier naar de uitkomsten dan het CBS. Welke bedrijven vindt het model? Zijn ze allemaal daadwerkelijk innovatief?

Het ministerie van EZK wil het onderzoeksalgoritme verder verfijnen en heeft het CBS en Innovatiespotter gevraagd om een vervolgonderzoek.

Zie ook  Meer zicht op kleine innovatieve bedrijven in Nederland.

Health Valley

Life Sciences & Health (LS&H) is één van de Topsectoren in Nederland. Met 8 academische ziekenhuizen en een uitstekende gezondheidszorg is Nederland een goede voedingsbodem voor LS&H-innovaties.

Health Valley in Nijmegen is het grootste health-cluster in Nederland. Grote onderzoeksthema’s en MKB komen hier bij elkaar. Daarnaast organiseert Health Valley jaarlijks het grootste en internationale health innovatie-event in Nederland.

Om meer bedrijven te bereiken, versnippering tegen te gaan en beter zicht te krijgen op innovaties heeft Health Valley de Innovatiespotter gevraagd alle health-gerelateerde innovaties in heel Nederland in kaart te brengen. Dit is een doorlopend project waarbij in stappen bedrijven worden geïdentificeerd en geclassificeerd.

Exportpotentieel provincie Drenthe

De provincie Drenthe heeft een integraal programma voor ondernemers. Eén van de thema’s is export. Bedrijven met exportplannen kunnen ondersteuning krijgen bij het opzetten van exportactiviteiten.

De Innovatiespotter heeft bedrijven opgespoord voor het snelgroeiende Drentse export-netwerk. De provincie vroeg naar bedrijven die al exporteren én bedrijven die dat nog niet doen, maar wel kansrijk zijn. Zo kunnen ervaren en minder ervaren bedrijven van elkaar leren. De opdracht leidde tot ruim 2000 kansrijke bedrijven waarvan het merendeel nog niet of niet zichtbaar succesvol exporteert.

Advies en workshop voor Datahuis Provincie Drenthe

Provincies verzamelen en beheren grote hoeveelheden data. Zoals verkeersdata, landschaps- en milieudata, sociaal-economisch gerelateerde data en meer. Welke nieuwe inzichten ontstaan als je deze databestanden onderbrengt in één “datahuis”, de bestanden combineert en analyseert? De provincie Drenthe wil hiermee nieuwe (beleids)informatie genereren en vroeg de Innovatiespotter om onze expertise.

We hebben een workshop verzorgd door relevante voorbeelden te laten zien en voorbeelden uit te werken hoe de data analisten van de provincie zelf met hun data aan de slag kunnen gaan.

Beleidsevaluatie met Ecorys: ondernemers herkennen zich niet in beleidstaal

De evaluatie van een innovatieregeling wordt als regel uitgevoerd onder het bestaande netwerk van een opdrachtgever. Zo’n aanpak levert meestal een onrealistisch beeld op. Voor een goed onderzoek is ook respons nodig van wie niet bekend is met de te onderzoeken regeling.

Samen met economisch onderzoeks- en adviesbureau Ecorys hebben we onderzoek gedaan naar een regionaal EFRO-programma voor smart industries en circulaire economie. De aanleiding van het onderzoek was dat de belangstelling voor het programma nogal tegenviel. De bijdrage van Innovatiespotter was om bedrijven op te sporen die pasten in de regeling maar niet in het netwerk van de opdrachtgever bekend waren. Daarmee kreeg het onderzoek een interessante invalshoek. Wat vonden bedrijven van de subsidieregelingen die ze helemaal niet kennen?

Het bleek dat bedrijven buiten het netwerk van de opdrachtgever, substantieel minder positief dachten over hun subsidiekansen. Deze bedrijven dachten namelijk dat ze helemaal niet in aanmerking kwamen voor de regeling. De oorzaak was dat ze zich niet herkenden in de terminologie zoals “smart industries”, of “circulaire economie” en zich ook niet aangesproken voelden door de toelichtende tekst.

Uit het onderzoek volgden een aantal aanbevelingen, zoals het beter afstemmen van de communicatie op de doelgroep. Daarnaast adviseerden we het inzetten van de Innovatiespotter voor het beter bereiken van de doelgroep.

Hightech-bedrijven voor exportsubsidie

RVO richt zich met landelijke innovatiesubsidies op alle Nederlandse bedrijven. Omdat innovaties vaak buiten de traditionele sectoren ontstaan, is het niet eenvoudig om voor elke subsidie de doelgroep voldoende te bereiken. De gebruikelijke werkwijze door via diverse mediakanalen en netwerken bedrijven te bereiken, leverde RVO onvoldoende response op. RVO vroeg daarom de Innovatiespotter om landelijke bedrijven op te sporen voor het thema hightech. Dit is een zeer versnipperde sector, met zeer uiteenlopende activiteiten, van IT tot 3D-printen, fotonica, sensortechnologie, robotica en meer. We hebben zo’n 7000 bedrijven opgeleverd die RVO rechtstreeks benaderd.

Economic Board Utrecht: “Innovatiespotter heeft duidelijke meerwaarde”

Economic Board Utrecht (EBU) bouwt aan coalities van bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Deze nieuwe coalities moeten leiden tot business cases die het leven groener, gezonder en slimmer maken.

EBU stelde ons voor de uitdaging om een inventarisatie te maken van regionale bedrijven rondom de thema’s circulair bouwen en -slopen. De Innovatiespotter leverde een overzicht van relevante bedrijven uit verschillende sectoren. De gevonden bedrijven dragen vanuit hun eigen invalshoek bij aan de thema’s.

Monique Roso, onderzoekscoördinator EBU Research:
“We hebben de resultaten van de Innovatiespotter vergeleken met de databases die we op andere manieren hebben opgebouwd op het dossier Circulaire Bouw/Sloop. Onze conclusie is dat deze zoekmethode duidelijk meerwaarde heeft ten opzichte van andere methodes en een groter netwerk oplevert.”

Bouwend Nederland: Innovatieve spelers bij Themakaart Bouw

De Themakaart Bouw is een landelijk initiatief van de bouw en dient als wegwijzer naar een slimmere en toekomstbestendige bouwsector. De kaart geeft de 8 grootste thema’s weer voor de komende jaren.

Ondernemersorganisatie Bouwend Nederland zoekt contact met innovatieve spelers bij elk van de 8 thema’s uit de Themakaart. De Innovatiespotter werd ingeschakeld om dat te realiseren. Wij startten met het in beeld brengen van bedrijven rondom het thema smart construction. De aanpak leverde tientallen onbekende innovatieve bedrijven op. Wegens de aangetoonde meerwaarde van onze zoekmethode richten we ons nu ook op de 7 overige thema’s.

Regio Groningen-Assen: Brede inventarisatie van economisch relevante en innovatieve bedrijven in de regio

Regio Groningen-Assen (RGA) is een economisch samenwerkingsverband tussen 2 provincies en 12 gemeenten rond de steden Assen en Groningen. RGA vroeg de Innovatiespotter om een overzicht te maken van economisch relevante en innovatieve bedrijven in de regio. We maakten een brede inventarisatie van bedrijven met economisch potentieel, en brachten specifiek bedrijven in kaart rondom de 9 topsectoren en de thema’s bouw, biobased en circulaire economie.

De inventarisatie leverde veel bedrijven op die voorheen onbekend waren bij regionale accountmanagers. Zij werden niet gevonden met traditionele zoekmethodes en profileren zich ook niet in de regio. Maar liefst 44% van de gevonden bedrijven is betrokken bij meer dan één sector of thema. Dit onderstreept het feit dat moderne bedrijven vaak ‘verstopt’ zitten door cross-sectorale activiteiten. RGA ziet hierin de toegevoegde waarde van de methode van de Innovatiespotter voor het maken van regionale economische analyses.

GGNI

Nederlandse bedrijven geacquireerd voor twee handelsmissies van en naar Israël en Palestijnse gebieden, onder leiding van minister-president Mark Rutte en de ministers van BuZa, EZ en OS. Thema’s: water, energie, voedsel en IT.’

Andere regio’s en gemeenten

Ons platform biedt meer inzicht in het innovatie-ecosysteem en de bedrijven die daarin actief zijn. Onder andere gemeenten, provincies en regio’s maken gebruik van deze data.

Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Neem contact op met: info@innovatiespotter.nl