NDC mediagroep exclusief licentiehouder Innovatiespotter

NDC mediagroep (het grootste onafhankelijke mediahuis in Noord-Nederland met meer dan 70 digitale kanalen, 30 events, 40 weekbladen, 7 nieuwsbladen en 3 dagbladen) is exclusief licentiehouder van Innovatiespotter in Noord-Nederland. Doel van deze samenwerking is dat startups, MKB en programma’s en initiatieven rond innovatie en duurzaamheid in de regio elkaar beter kunnen vinden.

De (overheids)initiatieven, programma’s, samenwerkingsverbanden, subsidieverstrekkers etc. rond innovatie en duurzaamheid vissen allemaal in dezelfde vijver en communiceren allemaal via een eigen kanaal. Ze bereiken daarmee slechts een klein deel van de doelgroep.

Deze initiatieven in het Noorden kunnen voortaan bij NDC mediagroep toegang krijgen tot de data van Innovatiespotter en tegelijkertijd communicatiecapaciteit inkopen: naast het platform NoordZ kan NDC mediagroep haar volledige range van communicatiekanalen voor hen inzetten voor een groter, transparanter en effectiever bereik van de doelgroep.

Innovatiespotter werkt met CBS aan nieuwe innovatiestatistiek voor ministerie van EZK

Hoe innovatief is Nederland? Voor het antwoord op deze vraag heeft het Ministerie van EZK aan Innovatiespotter en het CBS gevraagd hun expertise te bundelen in een gezamenlijk onderzoek naar innovatie bij kleine bedrijven (tot 10 fte). Tot nu toe werden voor innovatiestatistiek alleen de grotere bedrijven (meer dan 10 fte) geënquêteerd (25% van de bedrijven in Nederland).

Met web scraping en machine learning is een AI-model gemaakt om innovatie bij de overige 75% (±1,5 miljoen) ‘microbedrijven’ in kaart te brengen.

Het project leverde 30.000 innovatieve kleine bedrijven op. Innovatiespotter heeft vervolgens de uitkomsten van het model geanalyseerd. Omdat wij data leveren over individuele bedrijven, kijken we op een andere manier naar de uitkomsten dan het CBS. Welke bedrijven vindt het model? Zijn ze allemaal daadwerkelijk innovatief?

Het ministerie van EZK wil het onderzoeksalgoritme verder verfijnen en heeft het CBS en Innovatiespotter gevraagd om een vervolgonderzoek.

Zie ook  Meer zicht op kleine innovatieve bedrijven in Nederland.

Datahuis

De provincie Drenthe genereert nieuwe (beleids)informatie door eigen en openbare data te combineren en te analyseren. Het aandeel van de Innovatiespotter is om een bijdrage te leveren aan de economische data. We dragen bij door het bouwen aan verschillende analysemogelijkheden. Over een jaar is het Datahuis ingericht en komen ook onze data beschikbaar.

Health Valley

Life Sciences & Health (LS&H) is één van de Topsectoren in Nederland. Met 8 academische ziekenhuizen en een uitstekende gezondheidszorg is Nederland een goede voedingsbodem voor LS&H-innovaties.

Health Valley in Nijmegen is het grootste health-cluster in Nederland. Grote onderzoeksthema’s en MKB komen hier bij elkaar. Daarnaast organiseert Health Valley jaarlijks het grootste en internationale health innovatie-event in Nederland.

Om meer bedrijven te bereiken, versnippering tegen te gaan en beter zicht te krijgen op innovaties heeft Health Valley de Innovatiespotter gevraagd alle health-gerelateerde innovaties in heel Nederland in kaart te brengen. Dit is een doorlopend project waarbij in stappen bedrijven worden geïdentificeerd en geclassificeerd.

NDC mediagroep: serie over onontdekte wereldspelers

De Innovatiespotter spoort voor NDC mediagroep (NoordZ, Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant) “wereldspelers” op; bedrijven die in hun eigen regio relatief onbekend zijn, maar een internationale markt bedienen. Maandelijks wordt een wereldspeler geïnterviewd met als doel hun geheim te ontrafelen: wat doen deze bedrijven en hoe houden ze zich staande in een wereldwijde, altijd veranderende economie?

Onze zoektocht naar onontdekte wereldspelers levert pareltjes op, zoals het bedrijf FENKA, dat zich bezighoudt met labeling en branding. Grote modenamen zoals Hugo Boss, Levi’s en Tommy Hilfiger doen zaken met dit bedrijf, maar toch blijft het bij het brede publiek onbekend. Directeur Jan-Henk Hommes reageert na het interview door NoordZ: “Zeer veel reacties ontvangen, helemaal geweldig!”.

Exportpotentieel provincie Drenthe

De provincie Drenthe heeft een integraal programma voor ondernemers. Eén van de thema’s is export. Bedrijven met exportplannen kunnen ondersteuning krijgen bij het opzetten van exportactiviteiten.

De Innovatiespotter heeft bedrijven opgespoord voor het snelgroeiende Drentse export-netwerk. De provincie vroeg naar bedrijven die al exporteren én bedrijven die dat nog niet doen, maar wel kansrijk zijn. Zo kunnen ervaren en minder ervaren bedrijven van elkaar leren. De opdracht leidde tot ruim 2000 kansrijke bedrijven waarvan het merendeel nog niet of niet zichtbaar succesvol exporteert.

Advies en workshop voor Datahuis Provincie Drenthe

Provincies verzamelen en beheren grote hoeveelheden data. Zoals verkeersdata, landschaps- en milieudata, sociaal-economisch gerelateerde data en meer. Welke nieuwe inzichten ontstaan als je deze databestanden onderbrengt in één “datahuis”, de bestanden combineert en analyseert? De provincie Drenthe wil hiermee nieuwe (beleids)informatie genereren en vroeg de Innovatiespotter om onze expertise.

We hebben een workshop verzorgd door relevante voorbeelden te laten zien en voorbeelden uit te werken hoe de data analisten van de provincie zelf met hun data aan de slag kunnen gaan.

Beleidsevaluatie met Ecorys: ondernemers herkennen zich niet in beleidstaal

De evaluatie van een innovatieregeling wordt als regel uitgevoerd onder het bestaande netwerk van een opdrachtgever. Zo’n aanpak levert meestal een onrealistisch beeld op. Voor een goed onderzoek is ook respons nodig van wie niet bekend is met de te onderzoeken regeling.

Samen met economisch onderzoeks- en adviesbureau Ecorys hebben we onderzoek gedaan naar een regionaal EFRO-programma voor smart industries en circulaire economie. De aanleiding van het onderzoek was dat de belangstelling voor het programma nogal tegenviel. De bijdrage van Innovatiespotter was om bedrijven op te sporen die pasten in de regeling maar niet in het netwerk van de opdrachtgever bekend waren. Daarmee kreeg het onderzoek een interessante invalshoek. Wat vonden bedrijven van de subsidieregelingen die ze helemaal niet kennen?

Het bleek dat bedrijven buiten het netwerk van de opdrachtgever, substantieel minder positief dachten over hun subsidiekansen. Deze bedrijven dachten namelijk dat ze helemaal niet in aanmerking kwamen voor de regeling. De oorzaak was dat ze zich niet herkenden in de terminologie zoals “smart industries”, of “circulaire economie” en zich ook niet aangesproken voelden door de toelichtende tekst.

Uit het onderzoek volgden een aantal aanbevelingen, zoals het beter afstemmen van de communicatie op de doelgroep. Daarnaast adviseerden we het inzetten van de Innovatiespotter voor het beter bereiken van de doelgroep.

Hightech-bedrijven voor exportsubsidie

RVO richt zich met landelijke innovatiesubsidies op alle Nederlandse bedrijven. Omdat innovaties vaak buiten de traditionele sectoren ontstaan, is het niet eenvoudig om voor elke subsidie de doelgroep voldoende te bereiken. De gebruikelijke werkwijze door via diverse mediakanalen en netwerken bedrijven te bereiken, leverde RVO onvoldoende response op. RVO vroeg daarom de Innovatiespotter om landelijke bedrijven op te sporen voor het thema hightech. Dit is een zeer versnipperde sector, met zeer uiteenlopende activiteiten, van IT tot 3D-printen, fotonica, sensortechnologie, robotica en meer. We hebben zo’n 7000 bedrijven opgeleverd die RVO rechtstreeks benaderd.

Economic Board Utrecht: “Innovatiespotter heeft duidelijke meerwaarde”

Economic Board Utrecht (EBU) bouwt aan coalities van bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Deze nieuwe coalities moeten leiden tot business cases die het leven groener, gezonder en slimmer maken.

EBU stelde ons voor de uitdaging om een inventarisatie te maken van regionale bedrijven rondom de thema’s circulair bouwen en -slopen. De Innovatiespotter leverde een overzicht van relevante bedrijven uit verschillende sectoren. De gevonden bedrijven dragen vanuit hun eigen invalshoek bij aan de thema’s.

“We hebben de resultaten van de Innovatiespotter vergeleken met de databases die we op andere manieren hebben opgebouwd op het dossier Circulaire Bouw/Sloop. Onze conclusie is dat deze zoekmethode duidelijk meerwaarde heeft ten opzichte van andere methodes en een groter netwerk oplevert.”

Monique Roso, onderzoekscoördinator EBU Research

Bouwend Nederland: Innovatieve spelers bij Themakaart Bouw

De Themakaart Bouw is een landelijk initiatief van de bouw en dient als wegwijzer naar een slimmere en toekomstbestendige bouwsector. De kaart geeft de 8 grootste thema’s weer voor de komende jaren.

Ondernemersorganisatie Bouwend Nederland zoekt contact met innovatieve spelers bij elk van de 8 thema’s uit de Themakaart. De Innovatiespotter werd ingeschakeld om dat te realiseren. Wij startten met het in beeld brengen van bedrijven rondom het thema smart construction. De aanpak leverde tientallen onbekende innovatieve bedrijven op. Wegens de aangetoonde meerwaarde van onze zoekmethode richten we ons nu ook op de 7 overige thema’s.

Regio Groningen-Assen: Brede inventarisatie van economisch relevante en innovatieve bedrijven in de regio

Regio Groningen-Assen (RGA) is een economisch samenwerkingsverband tussen 2 provincies en 12 gemeenten rond de steden Assen en Groningen. RGA vroeg de Innovatiespotter om een overzicht te maken van economisch relevante en innovatieve bedrijven in de regio. We maakten een brede inventarisatie van bedrijven met economisch potentieel, en brachten specifiek bedrijven in kaart rondom de 9 topsectoren en de thema’s bouw, biobased en circulaire economie.

De inventarisatie leverde veel bedrijven op die voorheen onbekend waren bij regionale accountmanagers. Zij werden niet gevonden met traditionele zoekmethodes en profileren zich ook niet in de regio. Maar liefst 44% van de gevonden bedrijven is betrokken bij meer dan één sector of thema. Dit onderstreept het feit dat moderne bedrijven vaak ‘verstopt’ zitten door cross-sectorale activiteiten. RGA ziet hierin de toegevoegde waarde van de methode van de Innovatiespotter voor het maken van regionale economische analyses.

Drechtsteden: Zicht op kansrijke bedrijven op de as Rotterdam-Antwerpen

De Drechtsteden is een economisch samenwerkingsverband van 7 gemeenten aan de zuidrand van de Randstad. De regio is toonaangevend in de maritieme sector en heeft een strategische positie op de as Rotterdam-Antwerpen.

De Drechtsteden wil cross-over-evenementen organiseren, maar ook op breder niveau in staat zijn om op effectieve wijze beschikbare innovatie- en subsidie-instrumenten in te zetten. Hiervoor was eerst meer inzicht nodig in de innovatieve en technologische MKB-bedrijven die van invloed zijn of kunnen zijn op de maritieme sector, en zo kwam het samenwerkingsverband bij de Innovatiespotter uit.

De Innovatiespotter leverde overzichten van alle kansrijke bedrijven rondom de thema’s HTSM & robotics, big data & internet of things en biobased economy.

Stap twee was het doen van behoefteonderzoek onder de geïdentificeerde bedrijven. Met de resultaten kan de regio Drechtsteden in korte tijd meer bedrijven mobiliseren en vraaggericht ondersteunen met de juiste instrumenten.

Startup Fast Track: snel werven, snel ondernemen

Gezocht: startende ondernemers in de duurzame energie. Dat was de vraag van Startup Fast Track, een Europees programma om energie-startups in rap tempo te laten groeien. Energy Academy Europe initieerde dit begeleidingstraject samen met partners als de Rijksuniversiteit Groningen, ENGIE en de Hanzehogeschool. De Innovatiespotter vond in een straal van 60 kilometer ondernemers die naadloos bij dit programma aansluiten, met concrete aanmeldingen tot gevolg.

Regio Groningen-Assen: matchingsevent over Slimme Mobiliteit

Welke slimme technologieën verbeteren het personen- en goederenvervoer? Wat hebben bedrijven nodig om mobiliteits­oplossingen te ontwikkelen? Hoe zetten we sensordata in? Hierover ging het matchingsevent Slimme Mobiliteit dat we organiseerden voor Regio Groningen-Assen. Het doel: het regionale bedrijfsleven stimuleren met nieuwe samen­werkingen en innovaties.

De Innovatiespotter vond de meest relevante bedrijven uit de regio en nodigde hen uit. Denk aan organisaties die sensordata analyseren, apps bouwen of werken met Internet of Things. Naast technologiebedrijven schoven ook vervoerders en verkeersdeskundigen aan. Kortom, partijen die anders niet met elkaar in contact komen. Ze sparden onder meer over het tegengaan van halflege vrachtwagens en het slimmer regelen van doelgroepenvervoer. Het matchingsevent leverde nieuwe samenwerkingsverbanden op.

Gemeente Rotterdam: disruptieve technologieën

Wat hebben cloud technology, energy storage en 3D printing gemeen? Ze gaan ons leven ingrijpend veranderen. Het zijn de zogenaamde disruptieve technologieën. McKinsey identificeerde er twaalf in totaal. De gemeente Rotterdam wilde weten welke bedrijven met deze technologieën bezig zijn, en wat deze ondernemers nodig hebben om succesvoller te worden. De regio schakelde ons en onderzoeksbureau Enneüs in om die vraag te beantwoorden. De Innovatiespotter identificeerde de bedrijven, en ging na bij welke sectoren ze betrokken zijn. Enneüs voerde een behoeftenonderzoek uit. Het resultaat: de gemeente Rotterdam heeft concrete aanknopingspunten voor effectief groeibeleid.

Gemeente Breda

Bedrijven in beeld gebracht rond gevarieerde thema’s, waaronder logistiek, creatieve industrie, dance music en life sciences & health.

Enterprise Europe Network

Noord-Nederlandse bedrijven in kaart gebracht voor Europees grens­overschrijdend matchmaking­programma. Thema’s: onder andere virtual reality, serious games, biobased economy en agrifood.

VentureLab International

Gericht de best passende ondernemers geacquireerd voor deelname aan VentureLab International, de business accelerator van de RUG. Daarnaast bezoekers geworven voor lezingen.

Provincie Groningen

Energiegerelateerde bedrijven geïdentificeerd in Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Holland Noord. Uitsplitsing gemaakt in niches als getijdenenergie, grid-toepassingen en zon- en windenergie.

Groningen Seaports

Innovatiecongres georganiseerd om Groningen Seaports en Brainwierde Weiwerd onder de aandacht te brengen als vestigingslocatie voor bedrijven met creatieve en dienstverlenende activiteiten.

IT-stad ’s Hertogenbosch

De gemeente ’s Hertogenbosch presenteert zich als data-stad. Met de The Jheronimus Academy of Data Science biedt Den Bosch voor Midden- en Zuid-Nederland data- en IT-opleidingen. Innovatiespotter is gevraagd de omvang van de IT-industrie in kaart te brengen. De vraag was tweeledig:

  • om interessante, vernieuwende IT-bedrijven op te sporen
  • een analyse van het IT-arbeidspotentieel in de regio: hoeveel IT-werkgelegenheid is er in Den Bosch en in omliggende gemeenten?

Naar schatting vervult 21% van de werkzame personen in de regio een functie binnen de digitale economie en dat is relatief hoog. We hebben een benchmark uitgevoerd om Den Bosch te vergelijken met de regio Eindhoven. Interessant is dat de gemeente Den Bosch in de IT-sector gelijk, en op sommige onderdelen beter scoort dan Eindhoven.

GGNI

Nederlandse bedrijven geacquireerd voor twee handelsmissies van en naar Israël en Palestijnse gebieden, onder leiding van minister-president Mark Rutte en de ministers van BuZa, EZ en OS. Thema’s: water, energie, voedsel en IT.’

Andere regio’s en gemeenten

We krijgen doorlopend verzoeken om het innovatiepotentieel van gemeenten en regio’s in kaart te brengen. Meestal rond topsectoren. Opvallend is dat bij elke opdracht gevraagd wordt naar bedrijven die actief zijn met duurzame energie en circulaire economie. ‘

Zie ook Energietransitie: een kostenpost of een kans?