Provincie Drenthe zet Innovatiespotter.nl in voor Regio Deal

De provincie Drenthe investeert in het digitaliseren van het regionale ecosysteem. Het doel ervan is dat partijen elkaar beter kunnen vinden en dat ondernemers daarvan profiteren.

Pieter-Jan Snijders, projectleider Datahuis:  “Studenten en ondernemers kijken niet of nauwelijks buiten hun bubbel. Werken en zaken doen gebeurt daarom veel buiten de eigen regio, terwijl er zoveel kennis en kunde is in onze eigen regio. Daarom brengen wij het ecosysteem van innovatie, onderwijs en ondernemerschap beter in beeld. We verzamelen en verbinden data, waarbij we samenwerken met de innovatiespotter. Zij ontsluiten bedrijven die actief zijn met innovatie, technologie en duurzaamheid. Daarmee zijn juist de bedrijven die voor onze regio zo belangrijk zijn, zichtbaar en vindbaar.”

De basis voor deze aanpak is het Datahuis. Hierin komen alle beschikbare provinciale data samen. Gegevens worden verrijkt met bedrijfsprofielen uit Innovatiespotter.nl. Beleidsmedewerkers en projectleiders hebben daardoor altijd toegang tot innovatieve ondernemers.De data worden ook gebruikt voor een Regio-Deal-project.

Stec Groep verrijkt ruimtelijk advies met Innovatiespotter-data

Stec Groep is een toonaangevend ruimtelijk-economisch adviesbureau en is gespecialiseerd in bestuurlijke vraagstukken. Sinds 2020 maakt Stec Groep gebruik van Innovatiespotter.nl. De data van Innovatiespotter.nl over innovatieve bedrijven geeft beter inzicht dan statische bedrijfsindelingen.

Evert-Jan de Kort, senior partner van Stec Groep: “Data liggen aan de basis van een goed antwoord op de vragen die we krijgen. Maar dan moeten de data wel goed zijn. Met de traditionele bedrijvenindelingen, gebaseerd op SBI-codes, blijft het zicht op de regionale economie troebel. Deze indelingen wijken vaak sterk af door het statische karakter ervan. Juist de dynamiek in het bedrijfsleven is niet te vangen via de SBI.”

Stec Groep gebruikt bij hun ruimtelijke adviezen de Innovatiespotter-data daarom voor clusteranalyses. Daarbij wordt gekeken waar bedrijven per innovatiethema in elkaars nabijheid gevestigd zijn. Bijvoorbeeld in stadscentra, op bedrijventerreinen of science parcs. Met deze clusteranalyses wordt zichtbaar wat de sterke clusters binnen een provincie, regio of gemeente zijn.

Wie zijn de koplopers in cybersecurity?

Steeds meer onderzoeksbureaus gebruiken de data van Innovatiespotter.nl voor (ruimtelijk) economisch onderzoek. Bureau Louter kreeg de vraag van de gemeente Apeldoorn voor een landelijk onderzoek naar een op te richten Centrum voor Veiligheid en Digitale Transformatie.

Een onderdeel van het onderzoek is het in kaart brengen van het “cybersecurity-landschap”. Innovatiespotter.nl levert gegevens over cybersecurity gerelateerde bedrijvigheid waar Bureau Louter ruimtelijke statistiek op toepast. Zo is gemeten waar cybersecurity een groot deel van de economie vormt.

Via deze aanpak wordt dwars door bestaande indelingen in economische sectoren gesneden. Daardoor kunnen ook bedrijven worden opgespoord in nieuwe technologievelden die niet zijn te vangen met de veelgebruikte sbi-indeling.

Uit het onderzoek blijkt dat Delft en de regio Utrecht koplopers zijn in cybersecurity-gerelateerde bedrijvigheid. Het rapport biedt mede door de samenwerking tussen beide organisaties veel gedetailleerde informatie. Zo kan bij een dergelijk onderzoek een lijst met individuele bedrijfsgegevens aangeleverd worden; de “namen en rugnummers”.

Overheden helpen bij het bereiken van bedrijven

Overheidsinitiatieven rond innovatie en duurzaamheid zoeken allemaal dezelfde bedrijven, maar communiceren elk via een eigen kanaal. Ze bereiken daarmee slechts een klein deel van de doelgroep.

NDC mediagroep wil overheden helpen met hun communicatiestrategie om met behulp van de data van Innovatiespotter.nl bedrijven beter te bereiken. Ook bedrijven worden geholpen; zij krijgen via de online platforms betere toegang tot alle regionale innovatienetwerken en andere interessante programma’s.

MinEZK Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Innovatiespotter.nl werkt met CBS aan nieuwe innovatiestatistiek voor ministerie van EZK

Hoe innovatief is Nederland? Voor het antwoord op deze vraag heeft het Ministerie van EZK aan Innovatiespotter.nl en het CBS gevraagd hun expertise te bundelen in een gezamenlijk onderzoek naar innovatie bij kleine bedrijven. Tot nu toe werden voor innovatiestatistiek alleen de grotere bedrijven (meer dan 10 fte) geënquêteerd. Dit is slechts een kwart van de bedrijven in Nederland.

Er is een AI-model ontwikkeld om innovatie bij de overige ±1,5 miljoen ‘microbedrijven’ in kaart te brengen. Het project leverde 30.000 innovatieve kleine bedrijven op. Innovatiespotter.nl heeft de uitkomsten van het model geanalyseerd. Welke bedrijven vindt het model? Zijn ze allemaal daadwerkelijk innovatief?

Het ministerie van EZK wil het onderzoeksalgoritme verder verfijnen en heeft het CBS en Innovatiespotter gevraagd om een vervolgonderzoek.

Zie ook  Meer zicht op kleine innovatieve bedrijven in Nederland.

Health-innovaties in heel Nederland vindbaar

Health Valley is het zorginnovatie-ecosysteem van Oost-Nederland. Om het bestaande netwerk uit te breiden en beter zicht te krijgen op innovaties in en buiten de eigen regio is behoefte aan landelijk inzicht in health-innovaties. Health Valley gebruikt daarvoor de data van Innovatiespotter.nl. Bijvoorbeeld door matchmaking en projectontwikkeling. Zo signaleren zij kansen, brengen partijen bij elkaar en zorgen voor groei.

Beleidsevaluatie met Ecorys: ondernemers herkennen zich niet in beleidstaal

De evaluatie van een innovatieregeling wordt als regel uitgevoerd onder het bestaande netwerk van een opdrachtgever. Zo’n aanpak levert meestal een onrealistisch beeld op. Voor een goed onderzoek is ook respons nodig van wie niet bekend is met de te onderzoeken regeling.

Samen met economisch onderzoeks- en adviesbureau Ecorys is onderzoek gedaan naar een regionaal EFRO-programma voor smart industries en circulaire economie. De aanleiding van het onderzoek was dat de belangstelling voor het programma nogal tegenviel. De bijdrage van Innovatiespotter.nl is om bedrijven op te sporen die passen in de regeling maar niet in het netwerk van de opdrachtgever bekend zijn. Daarmee krijgt het onderzoek een interessante invalshoek. Wat vinden bedrijven van de subsidieregelingen die ze helemaal niet kennen?

Het blijkt dat bedrijven buiten het netwerk van de opdrachtgever, substantieel minder positief dachten over hun subsidiekansen. Deze bedrijven denken namelijk dat ze helemaal niet in aanmerking komen voor de regeling. De oorzaak was dat ze zich niet herkennen in de terminologie zoals “smart industries”, of “circulaire economie” en zich ook niet aangesproken voelen door de uitnodiging voor de evaluatie.

Uit het onderzoek volgden een aantal aanbevelingen, zoals het beter afstemmen van de communicatie op de doelgroep. De inzet van Innovatiespotter.nl levert beter bereik van de doelgroep op.

RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bereik beter de doelgroep met gerichte aanpak

RVO richt zich met landelijke innovatiesubsidies op alle Nederlandse bedrijven. Het is belangrijk om daarbij de juiste doelgroep te bereiken. De gebruikelijke mediakanalen leverden onvoldoende response op. RVO vroeg daarom Innovatiespotter.nl om landelijke bedrijven op te sporen voor het thema hightech. Dit is een zeer versnipperde sector, met zeer uiteenlopende activiteiten, van IT tot 3D-printen, fotonica, sensortechnologie, robotica en meer. Met Innovatiespotter.nl kan deze doelgroep beter worden bereikt. Er zijn 7000 bedrijven opgeleverd die RVO rechtstreeks benadert.

Economic Board Utrecht: “Innovatiespotter.nl heeft duidelijke meerwaarde”

Economic Board Utrecht (EBU) bouwt aan coalities van bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Deze nieuwe coalities moeten leiden tot business cases die het leven groener, gezonder en slimmer maken.

Er is een inventarisatie gemaakt van regionale bedrijven rondom de thema’s circulair bouwen en -slopen. Innovatiespotter.nl leverde een overzicht van relevante bedrijven uit verschillende sectoren. De gevonden bedrijven dragen vanuit hun eigen invalshoek bij aan de thema’s.

Monique Roso, onderzoekscoördinator EBU Research:
“We hebben de resultaten van Innovatiespotter.nl vergeleken met de databases die we op andere manieren hebben opgebouwd op het dossier Circulaire Bouw/Sloop. Onze conclusie is dat deze zoekmethode duidelijk meerwaarde heeft ten opzichte van andere methodes en een groter netwerk oplevert.”

Welke innovaties komen van buiten de sector?

Sectoren krijgen vaak te maken met innovaties die buiten de eigen sector zijn ontwikkeld.  Bouwend Nederland heeft Innovatiespotter.nl gevraagd om op 8 thema’s voorbeelden van bedrijven te identificeren die belangrijk zijn voor de bouw. Denk aan 3D-printen, biobased bouwmaterialen, slimme energiesystemen, inzet van IT en AI, enzovoort. Er zijn honderden bedrijven geïdentificeerd die deze transities in de bouw mogelijk maken.

Handelsmissies

Nederland staat wereldwijd bekend als een innovatief land. Bovendien zijn we een handelsnatie. Door handelsmissies te faciliteren kan de overheid bedrijven helpen met internationaliseren. Maar hoe vind je nu de top-innovatieve bedrijven voor deelname aan zo’n missie? En, welke bedrijven willen contact met buitenlandse bedrijven die tijdens handelsmissies Nederland bezoeken? Voor twee handelsmissies van en naar Israël en Palestijnse gebieden o.l.v. minister-president Mark Rutte werd Innovatiespotter.nl ingeschakeld. Dat leverde tientallen bedrijven op die nog niet eerder aan handelsmissies hadden deelgenomen.

Andere clusters, regio’s en gemeenten

Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Neem contact op met: info@innovatiespotter.nl