Wie werken aan het stikstofprobleem?

Stikstofdepositie is een groeiend probleem in Nederland. De Nederlandse overheid wil daarom dat in 2030 de stikstofuitstoot met ten minste 50% is verminderd. Dit is vastgelegd in de Wet natuurbescherming en stikstofreductie.

De gevolgen van stikstofuitstoot

Stikstofdepositie als gevolg van uitstoot door de bouw, industrie en agrarische bedrijven heeft negatieve gevolgen voor de natuur. Door verrijking en verzuring van de bodem verdringen stikstofminnende planten soorten die minder stikstof nodig hebben. Vogels en insecten raken hun voedingsbronnen kwijt. Dit verlies van biodiversiteit heeft vooral gevolgen voor zogenaamde Natura2000 gebieden; 162 natuurgebieden die, in het kader van Europese wetgeving, door het Rijk zijn aangewezen om te worden hersteld en beschermd.

Er ligt nu een pakket aan mogelijke maatregelen op tafel. Een van de oplossingsrichtingen die door het kabinet is genoemd, is innovatie. De rol van innovatieve technologie kan drieledig zijn: 1. technologie die uitstoot voorkomt, 2 technologie die uitstoot vermindert en 3 technologie die uitstoot verwijdert. VNO-NCW heeft onlangs opnieuw opgeroepen om hier meer op in te zetten.

Wie doet wat? De aanjagers

Er zijn nog geen technologische oplossingen voorhanden die het probleem structureel oplossen. Maar bedrijven die werken aan oplossingen kunnen bij verschillende organisaties rekenen op ondersteuning, bijvoorbeeld voor hulp bij vergunningverlening en financiering. Enkele van deze “aanjagers”:

 • VNO NCW en MKB Nederland ondersteunen via podium “Groene Groeiers” kansrijke “groene” bedrijven, waaronder stikstofoplossers. Het platform bestaat nu uit ruim 500 ondernemers.
 • Bij12 faciliteert een informatiepunt ‘Stikstof en Natura 2000’, waar bedrijven terecht kunnen met vragen over subsidies en vergunningen. Bij12 is een onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO).
 • Integraal aanpakken is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de land- en tuinbouworganisaties. Zij faciliteren pilots met onder meer bedrijven en doen onderzoek naar de effecten ervan.

Maak meer impact met data: Innovatiespotter draagt bij

In 2020 is een overzicht met ongeveer 50 stikstofoplossers samengesteld in opdracht van het netwerk Groene Groeiers van VNO-NCW en MKB Nederland. Hans de Boer had als voorzitter van VNO-NCW hier opdracht voor gegeven en Innovatiespotter heeft daaraan bijgedragen. Met 14 van deze bedrijven zijn via het platform Groene Groeiers vervolgafspraken gemaakt, bijvoorbeeld voor financiering. Deze lijst werd onder leiding van voorzitter Yousef Yousef gepresenteerd aan Ingrid Thijssen, voorzitter VNO NCW en Hellen van Dongen, directeur-generaal Stikstof.

Sindsdien is het aantal bedrijven dat werkt aan stikstofoplossingen verder gegroeid.

Daarom gaan we tijdens onze kennissessie op 22 september Maak meer impact met data!’ een aanvulling op deze lijst aanbieden aan Annemarie van Oorschot, programmamanager van de Groene Groeiers. Er is een lijst met maar liefst 40 nieuwe mogelijke kansrijke innovaties gespot waarmee overheid en bedrijfsleven in gesprek gaan. De meest kansrijke oplossingen krijgen ondersteuning voor snelle implementatie, financiering en opschaling.

Onze missie is bijdragen aan het opschalen van duurzame en missiegedreven initiatieven. Het spotten van stikstofoplossers is een voorbeeld van hoe je met data het innovatie-ecosysteem versterkt, de groei van bedrijven versnelt en daarmee meer impact maakt.

Welke bedrijven werken aan het stikstofprobleem?

In onze data vonden wij onder andere deze 9 bedrijven die werken aan het stikstofprobleem:

 • Rinagro Smart Farming (Piaam): Bevordert natuurlijke processen waarbij organisch stikstof als ammoniumstikstof in drijfmest wordt gebonden
 • Xeamos (Wijchen): Ontwikkelt aftertreatmentsystemen voor verbrandingsmotoren die de uitstoot van stikstofoxiden in de scheepvaart en zware industrie beperken
 • Sustenso (Alkmaar): Minimaliseren stikstofvoetafdruk door omzetten groen afval in groene grondstoffen
 • Colsen (Hulst): Met behulp van micro-organismen wordt stikstof energiezuinig teruggewonnen uit de dunne fractie van drijfmest
 • Hanskamp (Doetinchem): Minder stikstofdepositie door het CowToilet waarbij urine apart wordt opgevangen voordat het in aanraking komt met mest
 • Topsurf Nederland (Doorwerth): Sluit de stikstofkringloop door organische reststoffen te verwerken tot waardevolle bodemverbeteraar
 • Askové (Veghel): Ontwikkelt een compacte stikstofstripper die geschakeld aan een monomestvergister een lokaal circulair systeem kan vormen
 • TopTack (Meijel): Vermindert de ammoniakemissie door de mest vloeibaar te houden en korstvorming te voorkomen
 • Prismafilter (Lichtenvoorde): Chemische luchtwasser behandelt uitgaande stallucht met zwavelzuur waardoor geur- en ammoniakemissies verminderen

Stikstof en de SDG’s

Het verminderen van de stikstoofuitstoot draagt ook bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Iedereen die werkt aan stikstofoplossingen draagt direct bij aan het behalen van de volgende SDG’s:

 • SDG 2: Geen honger: het garanderen van duurzame voedselproductie met instandhouding van bestaande ecosystemen
 • SDG 6: Schoon water en sanitair: beschermen en herstellen van op water gebaseerde ecosystemen
 • SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie: uitstoot van chemicaliën in lucht, water en bodem zoveel mogelijk beperken
 • SDG 13: Klimaatactie: versterken van de veerkracht van het klimaat
 • SDG 14: Leven in het water: tegengaan van verzuring van wereldzeeën
 • SDG 15: Leven op het land: verlies van biodiversiteit voorkomen en het beschermen van bedreigde soorten

Gebruik onze tools om de bedrijven te vinden die je zoekt

2965314

Krijg nu toegang tot ons AI-gedreven platform en krijg data en inzicht in je werkgebied.

Laatste blogs

Visueel verslag van de kennissessie SDG- en duurzaamheidsmonitor 2024 door Meinte Strikwerda
Event

Kijk de kennissessie ‘SDG- en duurzaamheidsmonitor 2024’ terug!

Op 23 mei organiseerde Innovatiespotter de kennissessie ‘SDG-en duurzaamheidsmonitor van het Nederlands bedrijfsleven 2024’. U kunt deze sessie onderaan deze pagina terugkijken. De monitor Tijdens de sessie werd uitgebreid aandacht besteed aan de door Innovatiespotter ontwikkelde duurzaamheidsmonitor en de opvallende conclusies die daaruit volgen. De monitor geeft kwantitatief de staat

Lees Meer »
Campussen Nederland 2023
Publicatie

Datagedreven inventarisatie campussen 2023

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (MinEZK) heeft Innovatiespotter een volledig datagedreven onderzoek uitgevoerd naar de dynamiek op en rond Nederlandse campussen. Innovatie op campussen Met gebruik van data-analyse is uit een longlist van 200 campusachtige initiatieven bepaald of ze voldoen aan de kenmerken van een

Lees Meer »
Wil je meer weten over ons werk?
Launch login modal Launch register modal